Algemene voorwaarden

versie: 6 maart 2016

Vrijwilligers

Het Zwembad de Fuut wordt uitsluitend geëxploiteerd met behulp van vrijwilligers.

Toezicht en veiligheid / wat mag u van ons verwachten?

Op het terrein van Zwembad de Fuut is – gedurende de reguliere openingstijden – te allen tijde in ieder geval één (gediplomeerd) EHBO’er aanwezig. De aanwezige EHBO’er kan reanimeren en omgaan met de in het zwembad aanwezige AED.
Er wordt zorg gedragen voor voldoende en adequaat toezicht langs en rond het bad. Hiertoe zullen toezichthouders dan wel assistent-toezichthouders worden ingezet.

Risico’s / uitsluiting aansprakelijkheid

Aan zwemmen zijn en blijven risico’s verbonden.

Hoewel wij er als bestuur van Stichting zwembad de Fuut alles aan zullen doen om uw bezoek aan Zwembad de Fuut zo veilig mogelijk te maken, maken wij u er uitdrukkelijk op attent dat uitsluitend wordt gewerkt met onbetaalde en vrijwillige krachten.

Uw bezoek aan Zwembad De Fuut geschiedt g eheel op eigen verantwoording en geheel op eigen risico. Het bestuur van Stichting zwembad de Fuut is niet aansprakelijk voor schade en/of (lichamelijk) letsel opgelopen in Zwembad de Fuut, behoudens schade en/of (lichamelijk) letsel veroorzaakt door opzet en grove schuld van Stichting zwembad de Fuut.

Het bestuur van Stichting zwembad de Fuut is eveneens niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies, en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de accommodaties en bijbehorende faciliteiten, behoudens opzet en grove schuld van Stichting zwembad de Fuut.

Bezoekers van Zwembad de Fuut zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Stichting zwembad de Fuut, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

Abonnementen

(Gezins)abonnementen kunnen via de website of bij de kassa van de Fuut worden aanschaft.

De abonnementhouder van een (gezins)abonnement stemt erin toe dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Stichting zwembad de Fuut en dienovereenkomstig (kunnen) worden gebruikt.

Bij verlies of diefstal van een abonnementskaart wordt na betaling van €10 administratiekosten een nieuwe abonnementskaart verstrekt.

Abonnementenzijnp ersoonsgebonden enuitsluitendgeldigmeteenrecentepasfoto. Abonnementen zijn uitsluitend één seizoen geldig, te weten vanaf de opening van het zwembad in het voorjaar tot sluiting van het zwembad in het najaar.

10-badenkaarten en losse toegangsbewijzen

10 badenkaarten en losse toegangsbewijzen zijn uitsluitend te verkrijgen aan de kassa.

Geldigheid 10-badenkaarten

10badenkaartenzijnn iet persoonsgebodenenzijnéénseizoengeldig.

Afwijkende openingstijden / onvoorziene omstandigheden

De openingstijden zoals vermeld op de website van Zwembad de Fuut zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers en van de weersomstandigheden.

Bij grote drukte en/of onvoorziene omstandigheden behoudt het bestuur van Stichting zwembad de Fuut zich het recht voor om de reguliere openingstijden te wijzigen of het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten.

Tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen kunnen eveneens afwijkende openingstijden gelden.

Eventuele afwijkende openingstijden zullen zo spoedig mogelijk door het bestuur worden gecommuniceerd via de website, Facebook en/of Twitter.

Gedrags- en/of huisregels

Bezoekers moeten zich houden aan de gedrags- en/of huisregels die gelden in Zwembad De Fuut en die elders op deze website zullen worden gepubliceerd.

Wanneer u een los toegangsbewijs, een 10-badenkaart dan wel een (gezins)abonnement
a a n s c h a f t v e r k l a a r t u k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n a k k o o r d t e g a a n m e t h e t b o v e n s t a a n d e .